Bekijk hier de algemene voorwaarden van Den Edel Sport

Artikel 1     Definities

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een Overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.
De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.

Artikel 2     Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3     Het aanbod 

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk uitgebracht en is van kracht gedurende twee weken na dagtekening.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragenformulier (welkomstkaart) in dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld.
 3. Het aanbod omvat tenminste:
  -     de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen (rondleiding);
  -     de bedenktijd van een week, zoals bedoeld in artikel 5;
  -     de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  -     de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  -     de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  -     op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden; namelijk per 1 januari van elk kalenderjaar (CBS prijs indexcijfer).
  -     de wijze van betaling (automatische incasso) en de betalingstermijn
  -     de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn;
  -     het (huishoudelijk) reglement.
 4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
 5. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden


Artikel 4     De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.
De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Artikel 5     Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

Artikel 6     Duur en beëindiging

 1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
  -     een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;
  -     een Overeenkomst van langere duur.
  De overeenkomst dient voor 1 jaar of korter schriftelijk te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (kalender)maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd.Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één (kalender)maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur
  dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 (kalender)maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:
  -     de Consument een ander woonadres krijgt en dit buiten een straal van 20 kilometer van Den Edel Sport is, met als bewijs een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente.
  -     het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, met als bewijs een doktersverklaring, onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
  Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 (kalender) maand een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 4. De Overeenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd. De Consument ontvangt ALTIJD een schriftelijke bevestiging van de opzegging uiterlijk binnen 2 weken na opzegging. Den Edel Sport raadt sterk een aangetekend schrijven aan om discussie over het versturen te voorkomen.
 5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
 6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, met als bewijs een doktersverklaring, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra volledige abonnementskosten in rekening worden gebracht. Het bevriezen kan nooit met terugwerkende kracht.
  De vervaldatum van de abonnementsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 12 maanden. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Bevriezingskosten worden per maand doorberekend.  Zie tarieven op het formulier ‘verzoek bevriezing abonnement’ te verkrijgen bij de receptie.
 7. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  -     de Consument één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  -     de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.
  Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.
 8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één (kalender)maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.
   

Artikel 7     Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt, via nieuwsbrief/app en mededelingenborden in de club.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het eventueel vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. 5.    De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing bij het bereiken van de leeftijdsgrens bij jeugdabonnementen t/m 17 jaar:
 5. in de maand dat jeugdleden een leeftijdsgrens overschrijden en dus ook meer abonnementsgeld gaan betalen in overeenstemming met hun nieuwe leeftijdscategorie, wordt dit nieuwe abonnementsgeld automatisch doorberekend en kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.
 6. Lidmaatschapswisseling is alleen mogelijk bij een ‘upgrade’ van het abonnement en mag plaatsvinden vanaf 3 maanden na inschrijfdatum. Er wordt een nieuw jaarabonnement afgesloten met een nieuwe ingangsdatum.
   

Artikel 8     Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.
 6. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten. Lockers worden gratis aangeboden en Consument wordt sterk aangeraden hier gebruik van te maken door deze af te sluiten met een hangslotje.
   

Artikel 9     Verplichtingen van de Consument

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes en ontvangstruimtes.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.
   

Artikel 10     Tussentijdse wijzigingen

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lestijden, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen via nieuwsbrief en mededelingen in de club. Gedurende de (school)vakantie- periode is een aangepast rooster van kracht voor jeugdsporten. In de zomervakantieperiode geldt er een aangepast rooster voor alle groepslessen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.
   

Artikel 11     Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt de Consument een bewijs van deelname (persoonlijke sportkaart). Het bewijs van deelname wordt desgevraagd altijd door Consument bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek en opening tourniquet.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.
   

Artikel 12     Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk een week voor de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen.
 2. Wanneer een maandelijkse incasso wordt gestorneerd brengt Den Edel Sport een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten per ‘stornering’ in rekening. Bij een te late betaling (na de 1e  van betreffende maand) of bij contante/pin betaling wordt eveneens € 5,00 extra administratiekosten geïncasseerd.
 3. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen incl. administratiekosten.
 4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en de gemaakte (buitengerechtelijke) kosten -artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW- in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 5. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde maandtermijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Den Edel Sport te voldoen.
   

Artikel 13     Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar (medisch) verantwoord is.
 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.
   

Artikel 14     Klachten

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure. De procedure hangt bij de klachten/ideeën box bij entree.
 2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd - bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 5. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 6. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
   

Artikel 15     Geschillencommissie

 1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:
  -    de totstandkoming van Overeenkomsten of,
  -    de uitvoering van Overeenkomsten,
  kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.
 3. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
 4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 7.  De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
   

Artikel 16     Nakominggarantie

 1. Fit!vak staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door Fit!vak aan de consument uitgekeerd onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakominggarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert aan Fit!vak. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Fit!vak een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan Fit!vak over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van Fit!vak de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat Fit!vak in naam van de consument en op kosten van Fit!vak de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van Fit!vak.
 2. Fit!vak verschaft geen nakominggarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is: - aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend; - de Ondernemer is failliet verklaard; - de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Fit!vak aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
   

Artikel 17     Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald. Indien een bepaling uit de overeenkomst abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van Den Edel Sport.

 

Deze maand start de lente

In maart start de lente. Als je lentekriebels krijgt, ben je welkom in beweging te komen bij Club Den Edel. Ervaar waarom zovee...

Lees meer

Club Den Edel beweegt je

Club Den Edel biedt veel extra's voor clubleden zoals workshops, jeugd activiteiten, wandelingen, Yoga sessies en meer. Vol...

Lees meer
Meer nieuws